КОРЕКТИВНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНИ РАД –ДОДАТНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

     У циљу откалањања физичких и комуникационих препрека и најефикаснијег приступа и модела рада према потребама детета поред компететног наставног особља на основу тимске анализе адаптира се школски простор, наставна, дидактичка средства, користи се асистивна технологија, врши се избор најадекватнијих наставних метода и техника.

Приликом реализације наставног плана и програма полази се од врсте и степена тешкоћа/оштећења и сметењи у развоју. Зато су принципи, методе, средства, простор и наставни кадар прилагођени развојним сметњама и тешкоћама ученика.

 

Стога у школи постоје израђена упуства за рад са ученицима и то са:

 • слабовидим ученицима,
 • тежим хроничним обољењима и трајније нарушеним здравственим стањем;
 • са говорно-језичким потешкоћама
 • са специфичним проблемима у учењу,
 • са поремећајима у понашању, хиперактивним ученицима и ученицима са сметњама у социјалном и емоцијалном развоју.

У циљу остварења додатне подршке, оснаживања и напредовања ученика у школи постоји стручним тим за додатну подршку у који су укључени наставници индивидуалне наставе, психолог и социјални радник, тим уско сарађује са Стручним тимом за инклузивно образовање. Стручни тим за додатну подршку сарађује са школским лекаром, офталмологом, стоматологом, физијатром из Дома здравља „Стари град“ ради индивидуалног праћења, дијагностичковања, саветодавног рада са родитељима и координацију са другим стручним институцијама и установама које прате децу и породице.

Рехабилитационо-корективни рад се реализује кроз програм рада индивидуалне наставе како у млађем узрасту тако и стријем узрасту према потребама детета за додатном подршком. Програми реализације рехабилитационо-корективни рад су:

 • ЛОГОПЕД
 • ВИЗУЕЛНИ ТРЕНИНГ
 • РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ
 • ОРТООПТИКА- ПЛЕОПТИКА
 • КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
 • МУЗИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ
 • СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА
 • МОНТЕСОРИ БОРАВАК