Документа

ОПШТА АКТА

СТАТУТ ШКОЛЕ 2022

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 2018

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИК

ОСТАЛА АКТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2021-2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022-2023

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2019. -2020

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2020-2021

AНЕКС 2 ИЗМЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ШК. 2018 – 2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2019-2020

AНЕКС 1 ИЗМЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ШК. 2018/19-2021/22. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2018 -2019

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2018-2019