Школски одбор

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 7. 2018. године на основу чл. 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18) и чл. 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС) донела је РЕШЕЊЕ о именовању чланова Школског одбора OШ “Драган Ковачевић“ у Београду, бр. 112-469/18-С од 23. 7.2018. године на време од 4 године.

Представници родитеља:

 • Маријана Мрђа
 • Милош Стојковић
 • Ратко Ласица

Представници локалне самоуправе:

 • Др Драган Рапаић
 • Милица Ђукић
 • Борко Сарић

Представници запослених Школе:

 • Андријана Каран
 • Јелена Миленовић
 • Љубомир Јанковић.

На својој првој конститутивној седници одржаној 13. 9. 2018. Школски одбор ОШ „Драган Ковачевић“ изабрао је за:

 • председника Школског одбора: Љубомира Јанковић
 • заменика председника Школског одбора: Маријану Мрђу

На истој седници формиране су комисије Школског одбора са следећим саставом:

Комисија за општа акта школе Комисија за Годишњи план рада школе
Јелена Миленовић
Борко Сарић
Др Драган Рапаић
Андријана Каран
Милош Стојковић