Завршен Пројекат на основу доделе средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

На основу  Решења Владе  о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења  05 Број:401-4923/2017-1 од 29.05.2017. године („Службеном гласнику Републике Србије“ 53/2017) започето је са припремним активностима као предтпоставкама за ефикасно и ефективно спровођење пројекта  Јачање капацитета ОШ „Драган Ковачевић“ за образовања ученика са сметњама у развоју и адекватно пружање рехабилитацијских услуга“.

Кроз пројектне активности набављена су следећа добра: 19 интерактивних табли, 15 рачунара, Брајев штампач, Чарт панела- мултифункционални оптотип 22, монтесори материјал и  Реквизиторијумом спортске опреме са вишенаменским струњачицама разних облика и величина.

Стављање у функцију опреме наведене кроз пројект подразумевало је припрему капацита професионалаца како би је адекватно користили како у образовању, тако и у реахбилитацији и корективној стимулацији ученика са сметњама у развоју ОШ „Драган Ковачевић“ и ученика са сметњама у развоју са територије града Београда којима ова школа пружа додатну подршка. Направљен је план и програм обука који се односио на свеобухватну едукацију и јачање капацитета професионалаца предвиђену пројектом.

Са циљем упознавања заинтересоване стручне јавности организован је  округли сто са темом: „Функција школе у остваривању принципа једнаких могућности“. Циљ организације округлог стола је успостављање  широког и отвореног дијалога на локалном нивоу како би се промовисао значај увођење информационих технологија у школе за образовање ученика са сметњама у развоју ради побољшања процеса образовања у многим аспектима као и допринесу остваривању права ученика са сметњама у развоју за спровођење принципа једнаких могућности  и  иновативни приступ и примена савремене методологије у складу са образовним потребама и могућностима пружање рехабилитацијских услуга.

Ученици са сметњама у развоју имају вишеструку добит од рализације пројекта: квалитетно образовање и оснаживање ученика са сметњам у развоју у адекватно стимулативној средини; превазилажање препрека у учењу услед различитих могућности  повећањем ресурса и извора за стицање знања; повећање мотивације за учење и бољи квалитет постигнућа; примена научно истраживачког рада у образовном процесу; квалитетнија социјализација и интеграција у заједницу као виши ниво квалитета њиховог живота уз развој дигиталних компентенција.

Пројектна интервенција од утицаја је на рад професиналца који су иновирали приступ и методе рада, повећали кавлитет обарзовно- васпитног рада кроз доступност различитих извора знања, ојачали дигиталне компентенције.

Школа као институција заузела је примарно место у широј заједници као савремена образовно-васпитна институција са развијеним капацитетима и за  рехабилитационо – стимулативни рад. Захваљујући савременој технологији обезбеђени су услови за иновативне приступе и примену савремене методологије у складу са образовним потребама  ученика са сметњама у развоју. Јачање капацитета школе од битног је утицаја за образовно – васпитни процес ученика са сметњама у развоју и у скаладу са применом принципа једнаких могућности.