ВИЗУЕЛНА СТИМУЛАЦИЈА (ВИЗУЕЛНИ ТРЕНИНГ)

У досадашњој пракси се показало да смањену визуелну ефикасност немају само слабовиди ученици, него и ученици без оштећења вида са хроничним обољењима.

   Обзиром на то да визуелна ефикасност вештина која се може увежбати и унапредити, организује се индивидуална настава вежби визуелног тренинга. Вежбе визуелног тренинга се изводе индивидуално или у пару.

Слабовиди ученици и ученици са хроничним обољењима, због природе својих оштећења, чешће изостају са наставе (хоспитализације, чести прегледи, итд.), те им је због тога потребан додатни рад и напор како би савладали редован план и програм. Кроз вежбе визуелног тренинга ученици формирају јасније појмове и представе, развијају речник и мишљење и проналазе путеве до лакшег и трајнијег усвајања знања. Због свега наведеног, поред реализације плана и програма за визуелни тренинг, остварује се и додатна реализација наставног градива у виду допунског индивидуалног рада и конкретизације одређених наставних јединица.

      

Индивидуалне вежбе имају за циљ и постизање хармоничног развоја ученика и оспособљавање ученика да развију снаге и способности којима ће ублажити последице дејства оштећења вида или болести, чиме ће се боље и ефикасније интегрисати у ширу друштвену заједницу.

Визуелна перцепција је активни психички процес који поред урођених елемената у многоме зависи од учења и искуства појединца. Визуелна ефикасност је тесно повезана са визуелном перцепцијом и она подразумева успешност коришћења вида. Визуелна ефикасност подразумева ефикасну употребу визуелног система у садејству са искуством, мотивацијом и карактерима средине.  У досадашњој пракси се показало да смањену визуелну ефикасност немају само слабовиди ученици, него и ученици без оштећења вида.

С обзиром на то да је визуелна ефикасност вештина која се може увежбати и унапредити, организује се индивидуална настава вежби визуелног тренинга. Вежбе визуелног тренинга се изводе индивидуално или у пару. За сваког ученика се одређује индивидуални програм вежби заснован на резултатима постигнутим на тесту за процену визуелне ефикасности „ Гледај и мисли“, Тобин. У сарадњи са осталим службама у школи прилагођава се приступ сваком ученику у смислу адаптације метода и наставних средстава. За спровођење вежби визуелног тренинга користе се индивидуални материјали и очигледна наставна средства. Вежбе се изводе активним учешћем детета, кроз игру и трају 30-45 минута у зависности од могућности и пажње ученика. Вежбама визуелног тренинга ученици формирају јасније појмове и представе, развијају речник и мишљење и проналазе путеве до лакшег и трајнијег усвајања знања.

Индивидуалне вежбе имају за циљ постизање хармоничног развоја ученика и оспособљавање ученика да развију снаге и способности којима ће ублажити последице дејства оштећења вида или других развојних тешкоћа, чиме ће се боље и ефикасније интегрисати у ширу друштвену заједницу.

Процена и увежбавање визуелне ефикасности обухвата следеће области:

  • Перцепција тродимензионалних предмета и модела ( именовање предмета и модела, дискриминација и спаривање предмета и модела )
  • Перцепција дводимензионалних приказа ( спаривање дводимензионалних приказа, перцепција симетрије, перцепција перспективе, перцепција непотпуних цртежа, именовање цртежа и фотографија, перцепција структуре, перцепција израза лица на фотографијама и прецепција положаја тела на цртежима )
  • Именовање и разликовање боја
  • Координација око-рука.

Овим вежбама се остварује корелација са многим наставним предметима што доприноси додатној конкретизацији наставног градива и трајнијем усвајању знања.