Библиотека

Циљеви програма:

Промовисање читања и подстицање самосталности ученика у учењу, кроз развијање информационе писмености ученика, уз остваривање сарадње и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, што омогућава пружање услуга за унапређење свих облика и подручја рада образовно-васпитног процеса.

Исходи програма:

Остварено промовисање читања и подстицај самосталности ученика у учењу, као и информациона писменост ученика. Уз сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, пружене су услуге за унапређење свих облика и подручја рада образовно-васпитног процеса и омогућено ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота. Развијање  љубави према књизи, популарисање књиге и читања, осамостаљење ученика у библиотеци, стицање и развијање радне навике и културног понашања у библиотеци, усвојене трајне навике о заштити и чувању библиотечког фонда. Промоција читања и услуга школске библиотеке у школској и широј друштвеној заједници. Постигнут виши васпитни и културни нивоа свести ученика.