РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

У току психомоторног развоја могу се десити објективне ситуације које ће у већој или мањој мери омести развој детета.

Скоро је правило да било каква дисхармонија у развоју даје одређени поремећај моторике или психомоторике у целини. Код ове деце због сензорног лишавања и здравствених проблема долази до кашњења у развоју глобалне и фине моторике у односу на глобалну популацију.

Психомоторика подразумева структуре које чине спрег психомоторике и функције које се тим спрегом врше. Активност психомоторике је увек вољна, организована и усмерена. Врши се екстремитетима, телом, деловима тела, говором и мимичном мускулатуром. Кроз њу ми сагледавамо намере, осећања, ставове, способности, па и ниво информисаности оног ко ту активност врши. Развој структура и функција психомоторног спрега чине биолошку основу буђења и формирања сазнајних функција.

       

Вежбе психомоторике се користе покретом онаквим какав јесте, колико је усвојен или колико је очуван, како би се њиме обновило оно сензомоторно и психомоторно искуство које је у основи појмова које дете недовољно разуме и у основи осећајних ставова који се нису довољно издиференцирали. Једино јасна искуства су основа за даље усвајање нових појмова и диференцирање специфичних осећајних тежњи. Покрет се користи искључиво ради деловања на психичке стуктуре и функције, а не ради увежбавања, јачања и улепшавања соматских структура и функција.

Процена обухвата тестирање ученика тестом за процену организованости психомоторике. Након обављене процене врши се израда индивидуалних програма вежби на основу достигнутог нивоа развоја. Вежбе психомоторике се заснивају на познатом сензомоторном искуству и психомоторном чину. Због тога се вежбе психомоторике прилагођавају ученику и његовом развојном нивоу. Вежбама психомоторике стимулише се развој ученика и он се припрема за педагошки рад, односно за наставу. Најпогодније је вежбе изводити индивидуално или у пару, а вежбе које се спроводе кроз организоване игре се изводе  групно. У зависности од психо-физичких могућности ученика, њихове мотивације и интересовања вежбе трају од 30-45 минута.

У циљу превенције и рехабилитације спроводе се следеће вежбе за реедукацију психомоторике:

– вежбе за доживљај телесне целовитости;

– вежбе за координацију покрета;

– вежбе за доживљај гестуалног простора;

– вежбе за откривање објективног простора;

– вежбе за процену трајања и организацију времена;

– вежбе за контролу инпулсивности;

– вежбе за хиперкинетичко понашање;

– вежбе за смиривање тикова …