Додатна подршка – индивидуални рад

Додатна подршка кроз индивидуалан рад кроз међупредметно повезивање: од 10.00 – 13.25 часова

 • Пружање додатне подршке ученицима у оквиру мањих група.
 • Подршка наставницима при избору и прилагођавању метода, специјализованих материјала.
 • Пружање подршке при изради индивидуалног образовног плана.
 • Пружање подршке ученицима од 5 до 8 разреда из предмета Српски језик, математика и природа и друштво са елементима физике, историје, хемије, биологије,географије и хемије и индивидуализације наставних садржаја.

Циљ рада – да се развију сазнајне способности ученика до одговарајућег нивоа које ће усвојити у границама психофизичких могућности ученика, омогућити остваривање циља и задатака основног васпитања и образовања, пружањем подршке.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Оспособљавање ученика да се правилно и тачно усмено и писмено изражавају.
 • Развијање и богаћење говорне и писмене културе ученика
 • Отклањање неправилности у говорном и писменом изражавању

Врсте активности

Упознавање, упућивање, објашњавање, записивање, слушање, посматрање, закључивање, уочавање, вежбање, описивање,  рад на тексту.

Наставни садржаји

Одређени су индивидуално за сваког ученика у сарадњи са предметним наставником.

МАТЕМАТИКА

 • Оспособљавање ученика за самостално рачунање у склопу природних бројева, геометријским телима.
 • Усвајање елементарних математичких појмова и знања и њихове примене у свакодневном животу.

Врсте активности

Упознавање, упућивање, објашњавање, записивање, слушање, посматрање, закључивање, уочавање, вежбање.

Међупредметно повезивање (физике, хемије, географије, историје, биологије)

 • Развијање љубави и правилног односа према природи.
 • Упознавање ученика са историјским изворима, личностима и догађајима, временске одреднице.
 • Упознавање елементарних појмова који су неопходни за стицање знања из предмета физике (природа, основе природе, појаве, покретање тела, магнетизам, светлост, тежина и маса тела… )
 • Рад на стицању проширивању појмова који су везани за стицање знања из предмета биологије ( жива и нежива природа, ботанике, зоологије, царства животиња и биљака, животињске заједнице, заштите животне средине, грађи тела животиња и биљака…)
 • Проширивања појмова и стицање знања која су везана за предмете хемије ( основи природни елементи, њихова агрегатна стања, растварачи и течности, материјали и њихове основне карактеристике).
 • Основни појмови који су уско везани за остваривање вапитно образовних циљева из предмета географије ( оријентација у простору, рељеф, земљиште, основне одреднице државе, сналажење и основни појмови везани за картографску писменост, живот и рад људи).

Врсте активности

Упознавање, упућивање, објашњавање, записивање, слушање, посматрање, закључивање, уочавање, описивање, вежбање.

Наставни садржаји

Одређени су индивидуално за сваког ученика у сарадњи са предметним наставником и родитељом.

Након процене прописаних циљева и задатака ученик се оцењује адекватном оценом  коју даје предметни наставник, који процењује да ли су прописани васпитно образовни циљеви остварени.

Оријентациони период, процена врши се индивидуално  за сваког ученика  недељно, месечно и тромесечно када се одлучује да ли је ученик савладао садржаје прописане ИОП-2.

Активности с ученицима врше се у мањим групама свакодневно, по унапред утврђеном распореду, а по процени  наставника  и сарадника од 45 минута или део часа 25 или 15 мин.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА:

СЕПТЕМБАР

СРПСКИ ЈЕЗИК – Анализа и синтеза слова у речи, писање речи, вежбе графомоторике, познавање граматике, заменице, велико слово у реченици.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање у оквиру десетица, појам скупа, сабирање и одузимање ( 10, 100, 1000 по потреби ученика).

БИОЛОГИЈА  – Жива и нежива природа, животне заједнице и животна станишта

ИСТОРИЈА – Историјски извори, временске одреднице, деценија, век, миленијум, подела историје.

ГЕОГРАФИЈА – Облик и изглед земље и оријентација у простору

ФИЗИКА – Кретање механичко, материјали и својствa материјала.

ХЕМИЈА – Кретање механичко, материјали и својства материјала.

ОКТОБАР

СРПСКИ ЈЕЗИК – Анализа и синтеза, вежбе читања и разумевања прочитаног, вежбе графомоторике, познавање граматике (именице, глаголи).

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање ( 10,100,1000 по потреби ученика ), лакши текстуални задаци.

БИОЛОГИЈА  – Што чини природу? Ко све чини живи свет? Животна средина, појам и подела?

ИСТОРИЈА – ПРАИСТОРИЈА (препознавање појмова са слике, именовање људи и употребних предмета без писања, народи, војска, насеља, занимања и станишта, саобраћај, културни спомемици).

ГЕОГРАФИЈА – Основни географски појмови, оријентација у простору и на карти, стране света.

ФИЗИКА – Врсте механичког кретања, како се тела покрећу.

ХЕМИЈА – Метали, материјали и њихова употреба.

НОВЕМБАР

СРПСКИ ЈЕЗИК – Вежбе читања, писање краћих реченица, опис једноставних слика.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање ( 10,100,1000 по потреби ученика ), лакши текстуални задаци.

ИСТОРИЈА – Станишта људи и занимања.

БИОЛОГИЈА – Веза живе и неживе природе, особине живих бића, човек као део царства животиња, животна заједница, ланац исхране.

ГЕОГРАФИЈА – Основни географски појмови, оријентација у простору и на карти.

ФИЗИКА – Врсте механичког кретања, својства материјала.

ХЕМИЈА – Материјали и њихова употреба, особине материјала.

ДЕЦЕМБАР

СРПСКИ – Усмено и писмено изражавање, писање реченица, приче по сликама, граматика ( личне заменице).

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање, лакши текстуални задаци, препознавање геометријских фигура.

БИОЛОГИЈА – Жива и нежива природа, по чему се човек разликује од животиња, ко се чиме храни, водене животне заједнице.

ИСТОРИЈА – СТАРИ ИСТОК-ПРВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ (препознавање појмова са слике, именовање људи и употребних предмета без писања, народи, војска, насеља, занимања и станишта, саобраћај, културни спомемици).

ГЕОГРАФИЈА – Оријентација на карти и у простору, бојење основних географских појмова.

ФИЗИКА – Кретање ( криволинијско, праволинијско, кружно).

ХЕМИЈА – Особине материјала

ЈАНУАР

СРПСКИ – Анализа и синтеза, вежбе графомоторике, вежбе читања и разумевање прочитаног, писање краћих састава.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање, углови, скупови, лакши текстуални задаци.

БИОЛОГИЈА – Воће и поврће, делови тела.

ИСТОРИЈА – Стари Грци-занимања, станишта, војска, култура, веровање. ГЕОГРАФИЈА – Рељеф, оријентација на карти и у простору.

ФИЗИКА – Сат, метар, наелектрисање и магнети.

ХЕМИЈА – Вода, агрегатна стања, кисеоник.

ФЕБРУАР

СРПСКИ – Усмено и писмено изражавање, писање реченица, приче по сликама.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање ( 10,100,1000 ), лакши текстуални задаци.

БИОЛОГИЈА – Воће и поврће – делови тела.

ИСТОРИЈА – Стари Грци-занимања, станишта, војска, култура, веровање

ГЕОГРАФИЈА – Рељеф, оријентација на карти и у простору, планета Земља

ФИЗИКА – Сат, метар, наелектрисање и магнети.

ХЕМИЈА – Вода, агрегатна стања (кисеоник).

МАРТ

СРПСКИ –  Вежбе читања и разумевање прочитаног, именице, глаголи, субјекат-предикат.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање до 10,100,1000, углови, скупови.

ХЕМИЈА – Вода, агрегатна стања, ваздух.

ФИЗИКА –  Наелектрисања, електрицитет, магнетизам.

ГЕОГРАФИЈА – Рељеф, вода, клима.

БИОЛОГИЈА – Воће и поврће, делови тела.

ИСТОРИЈА – Стари Грци-занимања, станишта, војска, култура, веровање

AПРИЛ

СРПСКИ –  Приче по низу слика, вежбе писања (штампаних и писаних слова), граматика (субјекат, предикат, именице…)

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање ( 10,20,100…1000 ), лакши текстуални задаци.

ХЕМИЈА – Вода,( агрегатна стања), ваздух.

ФИЗИКА –  Сат, мере, наелектрисање, магнетизам.

ГЕОГРАФИЈА – Рељеф, вода, клима, стране света.

БИОЛОГИЈА – Воће и поврће, делови тела, живот.заједнице.

ИСТОРИЈА – Стари Грци-занимања, станишта, војска, култура, веровање.

МАЈ

СРПСКИ –  Вежбе писања и читања, писање латиничних слова, писање краћих састава.

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање, лакши текстуални задаци, скупови.

ФИЗИКА –  Сат, метар.

ХЕМИЈА – Вода, ваздух.

БИОЛОГИЈА – Делови биљака, делови тела, животне заједнице.

ГЕОГРАФИЈА – Узвишења, удубљења, равнице, оријентација у простору.

ИСТОРИЈА – Римљани- занимања, станишта, војска, култура, веровање

ЈУН

СРПСКИ –  Вежбе писања и читања ( разумевање прочитаног), писање краћих састава, граматика (субјекат-предикат, именице, глаголи).

МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање, скупови, углови, лакши текстуални задаци.

ФИЗИКА –  Сат, метар.

ХЕМИЈА – Наелектрисање, вода, ваздух.

БИОЛОГИЈА – Делови биљака, делови тела, животне заједнице.

ГЕОГРАФИЈА – Оријентација на карти, рељеф.

ИСТОРИЈА – Културна баштина Старог века..