ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО – О школи

На иницијативу професора Ивана Станковића у Шафариковој улици бр. 8 у ОШ „Радоје Домановић“, давне 1954. године основана су два комбинована одељења за ученике са оштећеним видом. Први учитељи билу су Радмила и Ђорђе Жутић, родитељи, барда српског глумишта, Милоша Жутића. Због све већег броја ученика са оштећеним видом, који се повећао из године у годину, дошло се до идеје о оснивању специјалне школе за ученике оштећеног вида. На иницијативу Скупштине општине „Стари град“, Одлуком од 28. 12. 1970. Основну школу за заштиту вида „Драган Ковачевић“ основала је Скупштина града Београда. Назив је добила по народном хероју, дечаку од 14 година, Драгану Ковачевићу, синовцу Саве Ковачевића, обојица погинули у бици на Сутјесци 1943. године.

Основна школа за заштиту вида ,,Драган Ковачевић“ од школске 1971/1972. године образовала је слабовиду децу по редовном плану и програму, али организационо и методолошкo-дидактички под специфичним условима.

Због наведених услова пријем у нашу школу затражили су и родитељи деце са хроничним здравственим болестима, емоционалним проблемима и поремећајима, сензо-моторним дефицитима, специфичним проблемима у учењу или из социјално нестимулативних средина, као и родитељи деце која су због разноврсних развојних специфичности била неуспешна у укључивању у рад редовних школа. Укључивањем и ових ученика одговорили смо на препознату потребу друштва да се адекватно школовање омогући и деци са специфичним развојним потребама.

Деца већ од пете године могу да похађају предшколску наставу, чији програм обухвата припрему за полазак у школу и рану превенцију деце са тешкоћама у развоју и проблемима у понашању.

Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од осам година у два образовна циклуса. У првом образовном циклусу организује се разредна настава и предметна из енглеског језика и верске наставе. У другом образовном циклусу оргаизује се предметна настава и укључује други страни језик као изборни предмет.

Наставу по националном плану и програму реализују: васпитачи, дефектолози, учитељи, наставници предметне наставе и психолог и социјални радник у својству стручних сарадника.

Настава се одвија у одељењима до 10 ученика, од I до VIII разреда. Групе у васпитном боравку организоване су за оба циклуса образовања, индивидуалне активности се одвијају у складу са потребама деце.

Свако дете је на себи својствен начин атипично. Да би се постигло максимално стимулисање развоја сваког детета потребно је извршити детаљну процену у свим подручијима његоговог развоја, на основу чега се израђује индивидуални план помоћи за свако дете.

Програм додатне подршке се реализује како у самој школи за наше ученике тако и ван наше установе за ученике укључене у редован систем школовања, као и децу узраста до пет година. Сам програм се реализује кроз више сегмента рада:

 1. прилагођавање начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад.
 2. рехабилитационо-корективни програм (визуелни тренинг, и стимулација, корекција фине и глобалне моторике, музичке стимулације, логопедски третман, корективне гимнастике и вежбе реедукације и психомоторике, сензомоторна интеграција);
 3. додатна подршка редовним основним школама и предшколским установама
 4. модул у оквиру предмета или више предмета у стријим разредима
 5. програм ране интервенције вртићима и деци до пет година.

Ученици се укључују у све активности и такмичења из свих предмета, са децом других редовних школа града Београда, а на крају осмог разреда полажу завршни испит и имају могућност уписа у све средње школе.

Током свог постојања школа је израсла у савремену образовну-васпитну установу отворена за ширу друштвену средину. У том смеру учествовала је у више пројеката, остварила сарадњу са локалном самоуправом и локалном заједницом, министарством просвете и технолошки развој, министарство за рад и социјална питања, факултетима, невладиним организацијама, здравственим институцијама, спортским организацијама и привредним субјектима.

Школа и њени наставници и ученици су остварили бројна признања и награде.

Данас многи од ученика су родитељи, зреле личности, спремне за самосталан живот. Труд наставника, дефектолога и васпитача многим ученицима је помогао да преброде развојне проблеме и да се уколопе у редовни средњошколски систем, а 40%  ученика настављају школовање на факултетима и академијама.

Полазећи од традиције школе обновили смо сарадњу са музичком школом. Од шк. 2015/16. године у просторијама школе отвара се издвојено одељење Музичке школе „Марко Тајчевић“ из Лазаревца. Тако ће ученици наше школе али и других градских школа моћи да похађају часове клавира, виолине, хармонике, кларинета и соло певања.

Већ две школске године уназад, Дан школе се прослављавља у оквиру манифестације „Буди друг“ у сарадњи редовним основним школама на територији ГО „Стари град“. Дан школе се прославља у школи домаћина манифестације. Приредбу заједнички припремају ученици и наставници обе школе. Манифестација је реализована 2017. у ОШ „Михаило Петровић Алас“ и 2018. у ОШ „Скадарлија“. Ове школске године домаћин манифестације „Буди друг“ биће ОШ „Вук Караџић“.

Од ове школске године школа ће проширити инклузивне делатности реализујући радионице ликовне и музичке културе са другим основним школама.

У току школске 2017/18. године захваљујући донацији Министартсва правде све учионице разредне наставе и кабинети предметне наставе опрмљени су смарт таблама.

Такође је реновирана и опремљена реквизитама фискултурна сала.

Од ове школске године уводи се електронски дневник.

Новим школским програмом од шк. 2018/19. до 2021/22. г. од првог до осмог разреда уводи се тематска-интердисциплинарна наствава у складу са међупредметним повезивањима и међупредметним комптенцијама. У првом разреду уводи се пројектна настава.

Школа је од школске 2018/19. године организатор две акредитоване обуке од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања- Тематска настава за ученике са сметњама у развоју (каталошки број 536) и Монтесори радионице за израду дифактичког материјала – узраст од 6. до 12. Додина (каталошки број 495.

Свој рад смо наставили на темељима успеха претходних генерација. Данас имамо своју мисију и визију да би наставили тамо где смо били, оно што јесмо и оно што ћемо бити.

Да би оправдали пожртвовање претходних генерација имамо своју мисију и визију да би били оно што смо били, оно што јесмо и оно што ћемо бити.

Мисија: Ми смо школа која интегративном наставом и индивидуалним програмима и плановима развија капацитете ученика са сметњама у развоју у току њиховог образовања а у процесу њиховог развоја уз свеобухватну подршку осамостаљује их за живот .
Визија школе је:
– да постане Ресурсни центар за образовање и подршку деци и ученицима са тешкоћама у развоју и проблемима у понашању, њиховим породицама у периоду од рођења детета до његове потенцијалне социјалне интеграције;
– да постане центар за размену и унапређивање знања из области образовања ученика са сметњама у развоју;
– да постане место за истраживање и изналажење иновативних решења у свим развојним фазама деце и ученика са тешкоћама у развоју и проблемима у понашању.
Мото школе: „УЗ НАС ЈЕ ЛАКО – САМОСТАЛНО ДЕТЕ СВАКО“

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Према Правилникуо календару образовно-васпитног рада основне школе школска 2017/18. година, односно прво полугодиште почело је у петак, 1. септембра 2017. године, завршено је у петак 31. јануара 2018. године. Друго полугодиште је почело у понедељак 12. фебруара 2018. године, а завршено учетвртак 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у петак 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

Припреме за почетак школске године обављене су према законским обавезама школе. Наставничко веће дало је позитивно мишљење о Годишњем ивештају о остваривању Годишњег плана рада школе, Годишњем извештају директора о раду школе  и Годишњем плану рада школе као и Структури радног времена наставника, васпитача и стручних сарадника на седници која је одржана 13.09.2017.године, које је усвојио Школски одбор 14.09.2017. године. 

На седници Наставничког већа извршена је подела задужења око организационо-техничких припрема за почетак нове школске године (одређивање броја и структура одељења, расподела часова, одређивање старешинства у предметној и разредној настави, одређивање руководиоца одељенских већа млађих и старијих разреда, вођење стручних већа, договор око израде Годишњег програма рада школе, припреме и организације поправних испита-одређивање комисије и рокова) и упознавање са школским календаром.

У оквиру наше школе већ две године успешно функционишу издвојена одељења Музичке школе „ Марко Тајчевић “ из Лазаревца за ученике наше школе.

Наставни план и програм у свим разредима је реализован, док је фонд часова са мањим одступањем испуњен што је предвиђено Годишњим програмом школе. Поред редовне наставе реализована је и допунска и додатна настава као и слободне активности.

Стручна спрема запослених

Током школске 2017/2018. године, укупан број запослених који учествују у непосредном раду са ученицима  износио 54,62 извршилаца што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (Сл. гласник РС бр. 61/2017), Овом одлука нашој школи је одобрено 56,66 извршилаца.

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена.

Поред редовне наставе организован је продужени боравак за ученике млађих разреда у седам група у којима су васпитно-образовни рад изводила 6,70 васпитача. За предшколску групу припремног програма задужена су 2 васпитача. За ученике са вишеструким сметњама од 5. до 8. разреда после наставе организоване су креативно-едукативне и стимулативне радионице сваког наставног дана у трајању од 14.15. до 16.00. у оквиру продуженог боравка.

Важан задатак наше школе је корективни – стимулативни рад (логопед, визуелни тренинг, реедукација психомоторике, ортооптика- плеоптика, корективна гимнастка, музичка стимулација и сензорна интеграција).

Изузетно је важно истаћи и пружање додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју који се налазе на образовању у другим школама и установама. Рад се одвијао у школи или на терену у виду посета другим установама. Саветодавним радом је обухваћено 25 деце и родитеља.

Присуство и презентација дефектолога са радовима на Данима дефектолога 2018 у Нишу. Наша школа је излагала два рада:  „ Тематска настава за ученике са сметњама у развоју“, др Драган Рапаић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, др Данијела Илић-Стошовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Силвана Плавшић, дефектолог,  директор  и Љубомир Јанковић, наставник историје и Развијеност способности фонолошке свесности деце раног школског узраста“, Тијана Јоксовић, девектолог/ логопед.

У организацији школе на конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања од 28.09.2017. године, пријављени су: „Монтесори радионица за израду дидактичког материјала -узраст од 6 до 12 година“, реализатор: Тамара Ходалић и Милица Калиновић и   „Планирање, припремање и реализација тематске наставе“, аутори и реализатори су: проф. др Драган Рапајић, проф. др Данијела Илић- Стошовић, Силвана Плавшић и Љубомир Јанковић. Оба семинара су одобрени и објављени у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.

Стручна спрема запослених:

Табеларни приказ ангажованости у непосредној наставина на крају шк. године


СТАТИСТИКА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА

Oву школску годину завршило је 135 ученика: 82 дечака и 53 девојчице. Ниже разреде 55 а више 80 ученик. И у овој школској години похваљени и награђени су сви одлични ученици и они који су остварили резултате на такмичењима (о чему говори посебан одељак). Укупно 13 ученика је завршио осми разред, 6 ученика по редовном и 7 ученика по индивидуалном образовном програму . Ученици осмих разреда, на полагању завршног испита постигли су следећи успех: просечан број бодова из матерњег језика 11.7; просечан број бодова из математике 10.42, просечан број бодова на комбинованом тесту 14.42.

Петоро деце похађало је припремни разред. Тринаест ученика првог разреда је описно оцењено, са одличним успехом завршило је 22 ученика, врло добрим 32, добрим 8, довољним 0, недовољним 0 (1 неоцењен из седам предмета положио разредни испит). Укупно 60 ученика је наставу пратило по индивидуалном образовном плану из различитог броја предмета и постигли су следећи успех: одличан 18, врло добар 37 , добар 4, довољан 0, недовољ 0 (1 неоцењен из свих предмета због непохађања наставе-исписан у јуну).

У овој школској години ученици су направили 19809 изостанак, од тога 17669 оправданих и 2140 неоправдана и нерегулисана изостанка. Углавном су изостанци били проузроковани болешћу ученика, сем код троје ученика где је изостајање из неутврђених разлога. Примерно владање на крају школске године имало је 125 деце, 10 ученикаа је са смањеном оценом из владаља.

У циљу што свеобухватнијег информисања и са намером да се јасно представе резултати рада са ученицима дат је и табеларни приказ.

 

Успех ученика по одељењима на крају школске 2017/2018. године

Изостанци и владање на крају школске 2017/2018. године

Просечне оцене предмета на крају школске 2017/2018. године

Млађи разреди

Старији разреди

Завршни испит и упис ученика осмих разреда

Припреме за полагање завршног испита ученика осмог разреда за упис у први разред средњих школа почеле су на време и успешно су приведене крају. Завршни испит из матерњег језика, математике као и комбиновани испит протекао је без проблема. Упис у средње школе текао је по утврђеном плану.

На нивоу наше школе припреме су текле у више смерова и од стране више извршилаца.

Стручне службе, социјални радник и психолог у сарадњи са одељенским старешинама и родитељима урадиле су део посла око професионалне оријентације и свих предуслова за полагање завршног испита и уписа у средње школе.

Секретар школе и одељенске старешине осмог разреда урадиле су све административне послове, почев од уноса података у матичну књигу ученика, издавања потребних докумената и сведочанстава, до уноса потребних података у централну базу података и до прикупљања повратних информација од ученика и њихових родитеља о свим питањима везаних за испит и упис у средњу школу.

Директор је тумачио и координирао све активности, нарочито око организације и спровођења самог испита у школи и бринуо се о правилности тока испита, као и око обавештења ученика и родитеља.

На самом завршном испиту није било нерегуларности, нико се није жалио на резултате испита.

За ученике осмих разреда је организована припремна настава из свих предмета из којих се полаже завршни испит. Сви часови припремне наставе су одржани према усвојеном распореду у периоду од фебруара до почетка јуна.

Ученици осмих разреда полагали су завршни испит у истом термину, као у свим основним школама у Републици Србији.

Према пристиглим подацима из школских управа, завршни испит  је спроведен према прописаној процедури и без неправилности.

Укупно 13 ученика је завршило осми разред:6 ученика по редовном и 7 ученика по индивидуалном образовном плану.Ученици осмих разреда, на полагању завршног испита постигли су следећи успех: просечан број бодова из матерњег језика 8,17; просечан број бодова из математике 6,77, просечан број бодова на комбинованом тесту 9,97.

Констатовано је да су сви ученици наше школе уписали жељене средње школе.

Такмичења

Као и сваке године наши ученици су се равноправно такмичили са ученицима из редовних школа. Упрскос својим развојним тешкоћама и сметњама у развоју наши ученици су показали запажене резултате.

Списак ученика који су постигли резултате на такмичењима свих нивоа:АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА

У овој школској години уписана су два одељења првог разреда. Свечани пријем првака одржан је 01. септембра у 11 часова. Овом приликом је организован пригодни програм у част пријема нових ученика. Тим поводом школу је посетио Градски менаџер Горан Весић заједно са помћницом министра за предшколско и основно образовање Весном Недељковић и Леонтином Вукумановић помоћник директора ДКЦБ.  Они су заједно  ђацима и наставницима пожелели срећан почетак нове школске године.

Свечаном програму присуствовао угледни гости  општине Мила Поповић, председник Скупштине Стари град, она је уручила првацима поклоне у оквиру традиционалне акције „Ја сам првак Старог града“ и пожелела ученицима срећан полазак у школу. Ову генерацију првака прузимају дефектолози- наставници разредне наставе, Андријана Каран и Зоран Станковић. Све ученике и родитеље поздравила је и директора школе С.Плавшић.

Градски менаџер Зоран Весић посети је нашу школу и свим ђацима и наставницима наше школе пожелео срећан почетак нове школске године. Он је рекасо да колектив с апуно љубави и пажње ради свој посао.Поздравио је ђаке, пожелео им добродошлицу и поздравио родитеље обећањем да ће школа бити озбиљно реконструисана. Он је као лични поклон за нашу школу обезбедио фотокопир апарат. Посетом нађој школи желео је да скрене пажњу на децу која поред проблема која имају и сва друга деца, имајун и мало више потреба од друге деце. С градским менаџером школубсу посетили и помоћниуца министра просветеВесна Недељковић, чланица градскоиг већа Тања Поповић и музички уметник Леонтина Вукомановић.

ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ

На Јавном конкурсу Министарства правде за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 2017. године, конкуришемо пројектом:Јачање капацитета ОШ „ Драган Ковачевић“ за образовања ученика са сметњама у развоју и адекватно пружање рехабилитацијских услуга“. На основу Решења Владе о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења  05 Број:401-4923/2017-1 од 29.05.2017. године („Службеном гласнику Републике Србије“ 53/2017) добијамо средства.

Ученици са сметњама у развоју имају вишеструку добит од рализације пројекта: квалитетно образовање и оснаживање ученика са сметњам у развоју у адекватно стимулативној средини; превазилажање препрека у учењу услед различитих могућности  повећањем ресурса и извора за стицање знања; повећање мотивације за учење и бољи квалитет постигнућа; примена научно истраживачког рада у образовном процесу; квалитетнија социјализација и интеграција у заједницу као виши ниво квалитета њиховог живота уз развој дигиталних компентенција.

Пројектна интервенција од утицаја је на рад професиналца који су иновирали приступ и методе рада, повећали кавлитет обарзовно- васпитног рада кроз доступност различитих извора знања, ојачали дигиталне компентенције.

Школа као институција заузела је примарно место у широј заједници као савремена образовно-васпитна институција са развијеним капацитетима и за  рехабилитационо – стимулативни рад. Захваљујући савременој технологији обезбеђени су услови за иновативне приступе и примену савремене методологије у складу са образовним потребама  ученика са сметњама у развоју. Јачање капацитета школе од битног јеутицаја за образовно – васпитни процес ученика са сметњама у развоју и у скаладу са применом принципа једнаких могућности. Вредност пројекта који је добије је 6.197 300,00 динара.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

Ученици млађих разреда су 6.09.2017.у пратњи наставника учествовали у манифестацији,, Игре без граница“ које су одржане на базенима ,, Олимпа“

На  СЦ Олимп учениуци млађих разреда активно су учествовали У „ Играма без граница на води“. Игре су биле такмичарског карактера и кроз инклузивни облик дружења са осталом децом, ученици су се лепо забавили. Пецајући лоптице, пролазећи кроз обруче и прескакајући препреке уз музику, време је брзо прошло. Сви учесници добили су медаље, качкете и дипломе за учешће у играма, а на крају манифестације уследило је и пригодно послужење.

НЕДЕЉА РУСКОГ ФИЛМА

Ученици старијих разреда 11.09.2017. присуствовали су отварању Недеље Руског филма у дворани културног центра Београда. Деца су ишла у пратњи наставница руског и српског језика.

ПОСЕТА ЗОО ВРТУ

Ученици млађих разреда 15.09.2017.посетили су Београдски зоо врт. У оквиру недеље школског спорта старији ученици су 11.09.2017. посетили зоо врт у оквиру пешачке туре.

ДОНАЦИЈА „ ПАРКИН СЕРВИСА“

Присустовали смо додели наставних средстава школама у оквиру акције „Ђачко паркинг место“, 20. септембра 2017. године. Свечано су уручене донације у виду наставних средстава основцима 25 школа у зонираном подручју Београда, од прихода прикупљеног кроз акцију „Ђачко паркинг место“. Наша школа је добила интерактивну таблу а директор ЈКП „Паркинг сервис“ је најавио наставак акције.

РАДИОНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Радионица на тему „ Елементарне непогоде“ одржана је у нашој школи 11.10.2017.године. Учешће у радионици узели су ученици трећег и четвртог разреда. У веселој атмосфери ученици су активно нучествовали и били веома успешни. Након завршене радионице волонтери Црвеног крста почастили су ученике пригодним слаткишима.

ПОСЕТА САНУ

Ученици старијих разреда су посетили 20.09.2017. САНУ у дану отворених врата у пратњи наставника. Такође старији ученици су посетили и поставку Историјско културно наслеђе Косова и Метохије 12.10.2017.године

Посета галерији САНУ. Тема „ Косово и Метохија“-заоставштина. Ученици старијих разреда, корелација српски језик-историја. Деца су показала одговцарајуће знање из ове области и њихови наставници су као инувек били поносни на њих.

НЕДЕЉА СПОРТА

Прва недеља школског спорта 2017/2918. – јесен од 09-13. 10. 2017. године. 

 • понедељак: „Такмичење у извођењу седмерца“ ученици од V -VIII разреда, фискултурна сала.
 • 10.10.2017. уторак: „Одбојка“ утакмица у организацији ученика VIII разреда, фискултурна сала.
 • 11.10.2017. среда: Пешачка тура и посета ЗОО врту града Београда, Врту добре наде и разговор о флори и фауни, екологији и повезивање знања из свих предмета, ученици од V -VIII разреда (ученици од I – IV разреда су раније ишли у пешачку туру и обилазак ЗОО врта).
 • 12.10.2017. четвртак: Пешачка тура и посета галерији САНУ, изложбе „Културно и историјско наслеђе Косова и Метохије“, повезивање знања из свих предмета, ученици од V -VIII разреда.
 • 13.10.2017. петак: петак: „Елементарне игре“ ученици од I – IV разреда, школско двориште; „Шутирање слободних бацања и тројки – ученици V -VIII разреда и наставници“ такмичење уз навијање у спортком духу ферплеја, фискултурна сала.

Ученици млађих разреда су ун организацији наставнице Далиборке Митић учествовали у овој манифестацији. Кроз разноврсне садржаје спортских игара на шо0лигону, ученици су показали све своје способности и у такмичарском духу сјајно се забавили.

МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

На дугом програму РТС-а, 20.10.2017. године,  директорка Силвана Плавшић, у емисији “ Добро је добро знати“, ГОВОРИ О ПРОБЛЕМИМА инклузије ни интеграције. Уз слоган“Са нама лако, самостално дете свако“, директорка говори о начину нашег рада који је ближи интеграцији него инклузији.

Научно- образована емисија емисија: Добро је добро знати:

УГЛЕДНИ ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

У трећем разреду 03.11.2017. године, одржан је Угледни час из Народне традиције, креатвна радионица на тему: “ Пекари и посластичари“. Овакав начин рада највише прија учениуцима млађих разреда.

У МУЗЕЈУ ИГРАЧАКА

7.11.2017. Ученици млађих разреда посетили су Музеј играчака. Ученици су имали прилике да виде како су некад изгледале играчке.. Неке од њих су им се посебно допале као што су: дрвени коњић, крпене лутке итд.. Ученици су видели и мале табле на којима се некада писало кредом, када су табле и креде чиниле основни школски прибор.

ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ

18.11.2017.-млађи ученици представа ,, Чаробњак из Оза“

8.12.2017.-млађи ученици  представа ,, Пинокио“

20.02.2017. – млађи ученици  представа ,, Петар Пан“

26.02.2017. – млађи ученици  представа ,, Звездарски витез“

ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ

23.11.2017. одржани су песнички сусрети на територији општине Стари град за ученике основне школе. Такмичење је организовано у оквиру Пријатеља деце. Ђачки песнички сусрети одржавају се већ 40 година. Међу малим песницима у овој дугој традицији, налазе се имена ученика наше школе. Ове године част да освоји треће место ун конкуренцији на нивоу Опстине Стари градимала је Лидија Мијатовић, ученица 6/2 са песмом „Нећу да бригам , хоћу да се играм.“ Тара Самац је добила похвалу. Како је наша школа била домаћин, наш ученик петог разреда Никола Михајловић, овогодишње песничке сусрете отворио је својом симпатичном песмом „ Симпатија“.

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

Ученици млађих разреда су учестовали  на Aqua Viva конкурсу „Покренимо нашу децу“ 04.12.2017. године и добили вредну награду, пакет модерних реквизита за вежбање који ће оплеменити физичке активности у школи. Поред реализатора разредне наставе Андријана Каран и Зоран Станковић посебно се залагала и Слађана Сколовић, дефектолог на стручној пракси. Дана 14.6.2018. год одлазак на Аду Циганлију ученика од I-IV разреда и предшколаца, боравак и физичке активности у природи и награда на конкурсу Аqva Vive у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, под слоганом „Покренимо нашу децу“, којом су били обухваћени ученици од од I-IV разреда и предшколци, а реализатори су наставници разредне наставе Андријана Каран и Зоран Станковић.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИНВАЛИДА

Ученици старијих разреда учествовали су 4.12. 2017.у манифестацији ,, Ти можеш,, у установи културе ,, Вук С. Караџић“ поводом међународног дана инвалида. Организатори манифестације су Секретаријат за образовање град а  Београда. Поздравни говор је одржао градоначелник Синиша Мали , а децу је забављао Жељко Јоксимовић. Искрене честитке упућене су нашим ученицима на предстрављању као и наставницима који су их спремали Слађани, Павлу и Јелени.

НАШИ ГЛУМЦИ

На позорници позоришта „ Пинокио“, 08.12.2017. године, имали смо прилику да поогледамо представу „ Чаробна шерпа“. Представа је премијернои изведена  у Мадленијануму, инклузивног је карактера и у њој су учествовали поједини ученици наше школе: Ранковић Томислав, , 7. Разред, Ранковић Никола, 6. разред, Тара Самац 6. разред, Анастасија Драмлић 6. разред и Ива Марковић  2. разред. Сва деца била су изузетна и на све су оставила посебан утисак.

ПРАЗНИЧНА СЦЕНА НА ОТВОРЕНОМ

 Ученици млађих разреда и њихови наставници уживали су  27.12.2017. године, у предпразничној атмосфери са  глумцима и Деда Мразом

ПРАЗНИЧНА ПРИРЕДБА

Ученици трећег разреда, као и увек  припремили су представу за своје другаре . Овога пута то је једна  интересанта прича о Деда Мразу који стиже када се казаљке на сату поклопе.Тиме смо завршили ову 2017. Годину и свим ђацима и наставницим пожелели успешну и срећну 2018.

OБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАД НА ИНТЕРАКТИВНИМ ТАБЛАМА

По броју интерактивних табли , прва смо школа у Србији. Ово сазнање улило је огромну количину мотивације и самопоуздања наставницима наше школе који су 18.1.2018. уживали у обуци која им је била од велике користи. Заправо их зову „Глупе табле“, али их наставници својим начиним рада чине „ Паметним таблама“. Наши наставници ипак би се сложили да се табле могу назвати „ Паметним таблама“, а наставници који на њима раде „ Креативним наставницима“, који ће сигурно умети да осмисле низ креативних часова и активности на њима.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ САВИНДАНА

Прослава Светог Саве 27.01.2018. године је почела традиционалним сечењем славског колача и свечаном академијом.

ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА У НИШУ 2018

У периоду од 01.02. до 04.02. 2018. године у Нишу, Конгресни центар „Constantinus palace“ одржани су традиционални струковни сусрети дефектолога и специјалних педагога Србије, Стручно – научна конференција са међународним учешћа „ Дани дефектолога 2018“. Овим скупом обележен је и јубилеј, 65 година Друштва дефектолога Србије. Овом скупу поред директора, Силвана Плавшић,  је присустовало још пет колега: Љубомир Јанковић, Бранкица Митрић, Андријана Каран, Драган Ранчић и Тијана Јоксовић. Наша школа је излагала два рада:

 • „ Тематска настава за ученике са сметњама у развоју“, др Драган Рапаић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, др Данијела Илић-Стошовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Силвана Плавшић, дефектолог,  директор  и Љубомир Јанковић, наставник историје;
 • „ Развијеност способности фонолошке свесности деце раног школског узраста“, Тијана Јоксовић, девектолог/ логопед;

Скупу су присустовали колеге из Италије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске и САД-а. Додељена су годишња признања Фонда „ Проф. Мидраг В. Матић“, у категорији појединца ово престижно признање је додељено нашој директорки, Силвани Плавшић, на предлог Управног одбора Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије. Такође су додељене и Захвлнице појединцима који су допринели развоју струке. Укупан број учесника је преко 400, а реализовано је више од 160 стручних и научних радова, од чега је 26 приказ добре праксе, као и 6 интерактивних радионица. Колеге из Хрватске су реализовале изложбу асистивних технологија, а ученици школе „ 11 мај“ из Јагодине извели су у нишком Народном позоришту представу „ Сами“. Током конференције ТВ екипа школског програма РТС-а, снимала је неколико емисија, о самој конференцији и проблематици образовања ученика са сметњама у развоју (Научно – образовна емисија: Мало ви, мало ми (директор добитник престижне награде у дефектологији) https://www.youtube.com/watch?v=zyArqaC7BMY).

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

У нашој школи је 27. марта 2018. године одржано школско такмичење рецитатора. Деца су се за то припремала и сви ученици показали су велики труд и залагање. Као најбољи рецитатори на овом такмичењу издвојили су се : Петра Калинић, Теодора  Путниковић и Душан  Стојковић         , ученици трећег и другог разреда. Том приликом свим ученицима подељене су похвалнице за активно учествовање и постигнут успех.

ЛАЗАРЕВА СУБОТА

Традиционално као и сваке године на Лазареву суботу- Врбицу, 31.03.2018. године,  у организацији специјалних школа града Београда одржана је продајна изложба испред Храма Светог Саве. Наша школа се традиционално одазвала овој манифестацији. Штандови су били врло креативни и у духу долазећег празника Ускрса.

ЗАХВАЛНИЦЕ УЧЕСНИЦИМА „ЈЕВРЕМОВЕ“

Општина Стари град је 24.04.2018. године, уручила захвалнице учесницима 10. јубиларне манифастације „Јевремова – улица сусрета“, која је одржана 1. априла на дан општинске славе. Догађај који већ традиционално окупља бројне излагаче, фирме и удружења у сјајном амбијенту и разноврсним уметничким програмом и ове године је привукао пажњу великог броја грађана Старог града. Ученици 7/1 одељења наше школе добили су захвалницу за ангажовање у промовисању хуманих вредности.

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У СЛОВЕНИЈУ

Студијско путовање се одржава у периоду од 02. до 05. априла 2018. године. Програм путовања се састоји од стручних предавања, посета Центру и Специјалним школама.

На основу позива Основна школа „ Драган Ковачевић“ организује студијско путовање у Словенију на тему „Подизање наставничких компетенција у погледу иновативних метода и приступа у раду“. Организациони партнери у Словенији су: Центра ИРИС– Центер образовање, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде у Љубљани и Специјалне школе: ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици, ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрномељу, ОШ „ Драготина Кеттеја“ у  Новом Месту. Програм се организује уз подршку Специјалне школе Словеније : ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици, ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрномељу.

Циљ студијског путовања

Кроз тематске посете и примере из праксе  дефектолози, наставници и васпитачи из Основна школа „ Драган Ковачевић“ из Србије се упознају са најбољим иновативним методама и савременим приступом рада из области образовања ученика са сметњама у развоју као и стицања идеја за иновативни приступ обарзовања ученика са сметњама у развоју у својој земљи. Директан контакт и посета Центру и Специјалним школама у Словенији је изврсна прилика за размену искуства и успостављања првих контакта као темеља за будућу стручну сарадњу.

Поред запослених из колектива, на позив школе одазвали су се и Факултет за специјалну едукацију као и Завод за унапређивање образовања и васпитања. На студијско путовање путују и прф.др Бранка Јаблан, редовни професор, проф.др Весна Вученић, редовни професор и др Зорица Поповић, саветник за специфична питања Завода.

Првог дана студијске посете били смо гости Основне школе „Антон Јанша“ у Радовљици која се бави образовањем и васпитањем деце и ученика са сметњама у развоју. У школи се реализују три главне делатности: образовање по прилагођеном основношколском програму са нижим образовним стандардом, посебни програм васпитања и образовања и рад мобилне специјалне педагошке службе у инклузивном образовању. Терапеутски модели који се примењују у зависноси од потреба ученика су: Сензомоторна интеграција, МНРИ метода, Монтесори педагогија, Едукацијска кинезиологија и терапија помоћу паса. Ученици су обухваћени рехабилитацијским логопедским и физиотерапеутским програмима. Посебни напори се улажу у развијање функционалних вештина и компетенција ученика и њихово укључивање у шире социјално окружење.

Другог дана смо постили Основну школу „Милка Шобар – Наташа“ у Чрномељу. Веома важна активност којој се посвећује велика пажња је додатна струковна помоћ основним школама на територији Беле Крајине и логопедски третман за сву децу и ученике којима је потребан. Посетили смо и заштитну радионицу за одрасла лица са интелектуалним сметњама и програм самосталног становања за ову категорију одраслих корисника.

Трећег дана студијске посете, посетили смо Центар за образовање, рехабилитацију, инклузију и саветовање слепих и слабовидих (ИРИС) у Љубљани. Центар је основан за потребе васпитно-образовних делатности за слепе и слабовиде особе. У Центру се обавља рани третман слепе и слабовиде деце, ради основна школа са прилагођениим програмом и посебним програмом васпитања и образовања, средња школа и дом ученика.

Подручја специјализованих третмана се односе на орјентацију у простору,комуникацијске технике и социјализацију слепе и слабовиде деце и ученика. Служба за помоћ инклузији је намењена вртићима и школама и делује тимски и интердисциплинарно. У тиму су: тифлопедагог, социјални радник, психолог и наставних из одређене области експертизе.Слепа и слабовида деца имају могућност избора укључивања у већинске вртиће и школе или могућност образовања и васпитања у специјализованим установама.
У свим институцијама дефектолози су од домаћина добили штампане материјале, публикације и књиге које се односе на образовање и васпитање деце и ученика са сметњама у развоју у Словенији.

Наставници су имали прилику да се упознају са начином организације школовања и наставе за децу са сметњама у развоју у Словенији и да размене искуства са словеначким колегама. Поред стручног дела студијског путовања, домаћини су организовали  и излете на Бледском језеру, Белој Краијини, винарији „ Прус“ у месту Метилка, Радовљица – Стари град

Овај изузетан догађај испратиле се медијске куће у Словенији а није изостала ни промоција у нашој земљи о чему сведеоче линкови:

Студијско путовање у Словенију ( објава ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици)

Студијско путовање у Словенију Радио Одеон ( објава ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрмомељу)

https://www.radio-odeon.com/novice/strokovni-obisk-prijateljske-os-dragan-kovacevic-iz-beograda/

Сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања  (Студијско путовање у Словенију): http://zuov.gov.rs/studijsko-putovanje-savetnika-iz-sektora-za-specificna-pitanja-u-republiku-sloveniju/

Медијска мрежа Српске дијаспоре (Студијско путовање у Словенију) http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-svet/3122576/.html

ОБЕЛЕЖЕНО 48 ГОДИНА РАДА НАШЕ ШКОЛЕ

Дан школе смо прославили 08.05.2018. године као промотивну манифестацију „ Буди друг“ са другарима у ОШ „ Скадарлија“.

Манифестација је посвећена племенитости, другарству, љубави, толеранцији и заједништву који руши све баријере и предрасуде поводом укључивања ученика са сметњама у развоју у ширу друштвену средину.Поред ученика, родитеља, насатвника приредби су присуствовали бројни гости и пријатељи школе из Министрства просвете, науке и технолошког развоја: помћник министра за предшколско и основно образовање Весна Недељковић, посебни саветници министра. Директорка је уручила захвалнице представницима министрства, секретаријата, медијским кућама,донаторима и сарадницима. У оквиру програма госте је поред директореке поздравио и помћник министра за предшкослско и основно образовање Весна Недељковић као и директорка ОШ „ Скадрлија“ Мирјана Слобода. Сви ученици који су учестовали у програму добили су захвалнице од школе ОШ „ Скадрлија“.

Догађај је испратила екипа РТС-а,научно образовног програма „ Мало ви, мало ми“, том прилоком се директорка посебно захвалила уредници ове емисије, Косовки Ивковић Бобић, као и екипи за изузетно квалтетним емисијама у којима се промовисао рад и успех школе.

НАШ БЕОГРАД – АМЕРИЧКИ АМБАСАДОР У ВОЛОНТЕРСКОЈ АКЦИЈИ

Око 350 људи из организација цивилног сектора, фирми и међународне заједнице учествује у десетој волонтерској акцији „Наш Београд“ чији је циљ да главни град учини лепшим и бољим местом. У акцији учествују запослени из 12 компанија који ће, између осталог, данас фарбати клупе, плевити руже, сређивати обданишта, кречити графите и жардињере.  Волонтерску акцију организују Смарт колектив и Форум за одговорно пословање.  Ове године они су са  амбасадором  Kajl Skatom учествали у прављењу сензорних табли, кречењу и декорацији дворишног зида наше школе.

•       http://rs.n1info.com/a394969/Vesti/Volonterska-akcija-Nas-Beograd.html

ОРГАНИЗАТОРИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА – КОШАРКА

У организацији Министарстав просвете, науке и технолошког развоја, Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвлидитетом Републике Србије, удружења за СПОРТХУС и наше школе као домаћина такмичења, 22.05.2018. године, успешно је организовано Републичко такмичење основних и средњих школа за образовање ученика са сметњама у развоју из Србије. На такмичењу основних школа је учествовало  45.  ученика у пратњи наставника физичког васпитања из следећих школа и градова:  “Бубањ“ Ниш, „Милоје Павловић“ Београд,  „Свети Сава“ Умка,  “Стефан Дечански” Београд. Док је на такмичењу средњих школа учествовало  96.  ученика у пратњи наставника физичког васпитања из следећих школа и градова: „Милан Петровић“ Нови Сад, “Бубањ“ Ниш,  „11. мај“ Јагодина, „Средња занатска школа“ Београд, „Свети Сава“ Умка, “Стефан Дечански” Београд, “Школа деце са оштећеним слухом” Крагујевац.  Такмичење је свечано отворио Игор Раичевић, заменик секретара за образовање Београд.

ИСПРАТИЛИ СМО ЈОШ ЈЕДНУ ГЕНЕРАЦИЈУ- МАТУРСКО ВЕЧЕ

Испратили смо још једну генерацију осмака. У нашој школи, као и сваке године прославили смо матурско вече . Колектив школе се  потрудио да својим присуством употпуни прославу и учини им ово вече незаборавним. Уз пријатну атмосферу и дивну музику , деца су се забавила и прославила своје матурско вече,  вече које ће да памте…Наши матуранти  су се опростили од својих наставника и другара и понели су успомене које ће да памте цео живот.

ДЕЧЈА ОЛИМПИЈАДА

Ученици четвртог разреда наше школе, 07. јуна 2018. године ,  учествовали су на 29. Дечјој олимпијади. Олимпијада је одржана у дворишту ОШ „Антон Скала“. Ученици су се такмичили у више дисциплина: набацивање обруча, ходање на три ноге, обарање чуњева, вођење лопте и обруча и слично.

Манифестација је била и медијски пропраћена. Ученици  су костимима и реквизитима представили филм „ Мама миа“под слоганом „ Филмски свет је наш , ако срце даш.“Посебан гост био је Жељко Јоксимовић који је својом песмом забавио сву децу. Спортски део такмичења се деци највише допао. Освојили су заслужени оскар и диплому.

Свим учесницима обратили су се : Урош Трипковић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ, члан општинског већа задужен за спорт, секретар омладине и спорта, секретарка културе Ивона Јеротић и  Славко Гак- секретар из Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

ИЗЛЕТ У БЕОГРАДУ

Дана 14.06.2018.године, у срадњи са превозником „ Думеко“ организован је јднодневни излет за ученике од првог до седмог разреда. Ученици млађих разреда обишли су Аду Циганлију док су ученици страијих разреда били на Калемегдану где су посетили Природњачки и Војни музеј.

ИЗЛЕТ ЗА ОСМАКЕ

Наше осмаке смо наградили 22.06.2018. године, једнодневним излетом у Јагодину. Посебно је било задовољство на овом излету јер су домаћини били колектив и ученици ШОСО „11 мај“ из јагодине. Такође захваљујући донацији за превоз и донацији за улазнице наши осмаци су уживали у обиласку Зооврта, Музеју воштаних фигура као и посети Природњачком музеју и Дино парка у Свилајнцу. Посебан утисак је оставила посета Природњачком центару Србије Свилајнац која је научно-образовна институција и музеј посвећен научном туризму. Наши ученици су имали прилику да упознају:

 • „Геолошки времеплов”, на којој је представљен настанак планете Земље и њен развој кроз различите епохе, од Великог праска до постанка човека.
 • „Свет диносауруса”, палеонтолошка поставка. Смештена је у централном делу зграде. Састоји се од седам скелета у природној величини различитих врста диносауруса, из периода мезозоика. Реплике су урађене по узору на оригиналне фосиле последњих генерација, до којих је наука дошла.
 • „Свет минерала и стена”, са минералима и стенама од којих је изграђена планета. Располаже збирком веома ретких минерала. Покривена су најзначајније рудне територије Србије, укључујући и Косово и Метохију, где се налазе значајна налазишта и заступљени су вероватно најлепши минерали. Један од најатрактивнијих експоната на овој изложби је минерал јадарит, који је за сада пронађен једино на територији Србије, а по свом хемијском саставу одговара криптониту из Суперменових стрипова. Из иностранства су најатрактивнији аметист из Бразила и 90 центиметара висока геода.
 • „Биодиверзитет Србије”, на којој је представљено богатство флоре и фауне Србије Све врсте су оригиналне и направљене су специјалним препараторским методама. Приказане су у карактеристичним ситуацијама, кроз сва четири годишња доба и кроз различите делове дана.

Поред изложбеног простора, у објекту се налазе учионице за истраживачки рад, као и мултимедијална сала са 3D биоскопом, са 60 места.

У спољашњем делу се налази забавни парк, на 15.000 квадратних метара, који носи назив (енгл. Dinosville), а намењен је најмлађима. Састоји се од:

 • дино парка, који заузима највећи део и садржи 20 реплика диносауруса у природној величини, од којих је највећа реплика диплодокуса, висине 11 метара и 20 дужине.
 • шетње кроз вулкан – креће се кружном путањом, у чијем је централном делу модел вулкана висок 10 метара, у који посетиоци могу да уђу и истраже магматске активности. Око вулкана је пространа зелена површина, са минијатурним језером

ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ У СТАРОМ ДВОРУ

27.06.2018. године Градоначелник Београда др Зоран Радојичић уручио је награде ђацима генерације основних и средњих школа за школску 2017/2018. годину на свечаном пријему у Старом двору. Догађају су присуствовали и секретар за образовање и дечју заштиту Славко Гак, подсекретар за образовање и дечју заштиту Игор Раичевић, чланови Градског већа Елена Билић, Фадиљ Еминовић и Филип Маријановић, као и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Наш ђак генерације је Наталија Илић. Ученици генерације основних школа су награђени комплетима књига, а сви су од компаније „Политика“ А.Д. добили и збирку кованица – Знамените личности Србије.

ПРОМОВИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

Презентација пројекта кроз различите медијске формате

Електронски медији:

Градски менаџер првацима:

Наш Београд – амерички амбасадор у волонтерској акцији у нашој школи:

Научно- образована емисија емисија: Добро је добро знати:

Студијско путовање у Словенију

Промоција наше школе у емисији на РТС-у „Све боје живота“

Научно – образовна емисија: Мало ви, мало ми

 • БУДИ ДРУГ („Прославу дана школе поклонили другарима из друге школе“)

Дан школе смо прославили у Основној школи „Скадарлија“. Организована је промотивна манифестација „Буди друг“. Манифестација је посвећена племенитости, другарству, љубави, толеранцији и заједништву који руши све баријере и предрасуде поводом укључивања ученика са сметњама у развоју у ширу друштвену средину. https://www.youtube.com/watch?v=41spu1mT3oo

Београдска хроника промоција наше школе:

Као завршну реч цитираћемо  нашег нобеловца Андрић Иву: „ … Морате пливати. Постојати. Носити индентитет. Издржати атмосферски притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве и непредвиђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших снага. А поврх свега треба још издржати своју мисао о свему томе. Укратко: БИТИ ЧОВЕК.