ЛОГОПЕД

Због све већег броја деце са специфичним проблемима у учењу – дислалије, дисграфије, дискалкулије, дислексије; организован је индивидуални логопедски рад који укључује: дијагностику, организовање логопедског рада према врсти и степену оштећенја и инструктивни рад са родитељима. Логопедске вежбе се реализују кроз следеће садржаје: логомоторне и графомоторне спретности, правилан изговор свих гласова српског језика, развој латерализованости, развој лексике и семантике, развоја реченице и граматичких категорија, гласовно акустичка анализа и синтеза речи, почетно читање и писање, усавршавање техника читања и писања и вежбање ритма и темпа говора.

Циљеви  логопедског рада :

– Потпомагање говорно-језичког развоја када је исти испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета

– Корекција постојећих поремећаја

-Корекција поремећене функције читања и писања као секундарне манифестације језичко-фонетских структура

-Превентива говорних поремећаја, поремећаја гласа и неговање правилних говорно-језичких навика, вештина и способности.

 

    

 

Логопед обавља следеће послове :планирање рада, логопедска дијагностика, вођење документације о раду, припрема за рад, организација рада  према врсти и степену оштећења, рад са ученицима (индивидуални и групни), стручно-аналитички рад, инструктивни рад са родитељима, рад у стручним органима, консултативни рад са наставницима,стручним сарадницима и сарадња са специјализованим установама.